News

 
CONSIDERENTE PRELIMINARE

Platforma România 100 este o asociație de cetățeni organizați într-o mișcare deschisă și activă, conectată la societate, cu scopul de a promova participarea în viața publică, prin proiecte dezvoltate pentru promovarea și implementarea celor 10 principii incluse în Manifestul România 100. În cei 3 ani de existență, Platforma România 100 a mobilizat mii de voluntari pentru implicarea în proiecte civice la nivelul comunităților locale, dar și sute de experți din diferite domenii care au contribuit la propunerea de politici publice locale sau naționale. Această vastă experiență ne ajută să avem o privire de ansamblu asupra situației actuale care caracterizează mediul ONG, dar și a nevoilor acestuia care reclamă un cadru normativ actualizat. Mai mult, specific organizației noastre este faptul că avem un număr semnificativ de membri asociați, motiv pentru care nu de puține ori ne-am lovit de diverse piedici birocratice ori lacune legislative.

SCURTĂ DIAGNOZĂ

În ultimii ani, sectorul ONG s-a dovedit a fi unul din pilonii principali ai statului român. De foarte multe ori, organizațiile neguvernamentale au suplinit și asistat prin activitatea lor multe din acțiunile statului. În tot acest timp, cadrul legislativ a fost unul neadaptat nevoilor reale ale sectorului ONG, fiind desuet, birocratic și susceptibil de interpretări și practici neunitare. În anumite situații, legiuitorul a intervenit și a peticit diverse norme aplicabile mediului ONG, însă fără a exista predictibilitate.

Nu doar că o modificare a OG 26/2000 este oportună, ci considerăm că o astfel de intervenție legislativă este necesară și urgentă. Pe lângă consultarea și colaborarea dintre legiuitor și mediul ONG, aspect de altfel esențial al democrației participative, la baza modificărilor legislative din domeniu trebuie să se aibă în vedere simplificarea procedurilor impuse ONG-urilor; sistematizarea și eficientizarea legislației; debirocratizarea și digitalizarea.

Dreptul la liberă asociere este unul fundamental iar legiuitorul are obligația de a face exercitarea acestui drept cât mai facilă și predictibilă.

TEMATICILE SUPUSE CONSULTĂRII

1.    Simplificarea procedurii de înregistrare.


Pe scurt, procedura actuală de înregistrare este extrem de greoaie și birocratică.

Mai mult, la nivelul Judecătoriilor există diferențe în ceea ce privește actele solicitate la înregistrare (de exemplu, jud. Oradea solicită și extras cf. privind sediul social, în timp ce jud. Sector 4 nu solicită un astfel de act, fiind suficient contractul de locațiune/comodat/act de proprietate).

Considerăm că la baza procedurii de înregistrare trebuie să se afle colaborarea dintre instituțiile statului, în sensul că la momentul actual, în vederea înființării unui ONG, se impun o serie de demersuri care necesită vizite repetate la o serie de instituții ale statului. Or pentru simplificarea procedurii este necesar ca toate aceste etape să poată fi realizate la o singură autoritate, care să solicite și să centralizeze toate documentele necesare de la celelalte autorități implicate. Concret:

• Dovada denumirii sediului să se obțină online, iar fondatorii să poată verifica în prealabil dacă denumirea este valabilă; tot prin acest portal să se obțină și autorizațiile administrative prealabile, dacă situația o impune (ex.: art. 7, (32) din OG 26/2000);
• Actul de constituire să fie unic (a se vedea infra pct. 4), încheiat în formă autentică. După autentificare, acesta se încarcă într-un registru național care este legat de baza de date a organului care va efectua înregistrarea;
• Dosarul cu dovada denumirii și actul unic de constituire se depune la organul care va efectua înregistrarea, în baza unei cereri. Depunerea să poată fi efectuată și online;
• La momentul verificării dosarului, organul care va efectua înregistrarea solicită în mod nemijlocit de la ANAF cazierul fiscal al fondatorilor;
• La momentul aprobării înregistrării, se realizează din oficiu și înregistrarea fiscală, asociația/fundația urmând să primească din același loc decizia de înregistrare, precum și certificatul fiscal eliberat de ANAF.
Argumentul principal al acestor propuneri este faptul că un pas esențial în debirocratizare și digitalizare este centralizarea bazelor de date ale serviciilor publice.

2.    Reformarea Registrului național al asociațiilor și fundațiilor și transferul acestuia către o altă entitate;

Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor poate deveni un instrument foarte util mediului ONG, dar mai ales donatorilor/sponsorilor/publicului larg. În actuala formă (excel), Registrul este greu de accesat. În sensul digitalizării serviciilor publice și centralizării bazelor de date ale statului, în vederea ușurării accesului la aceste date publice, Registrul național ar trebui să fie un portal web de sine-stătător, similar unui motor de căutare. În acest fel, orice persoană interesată poate accesa în mod facil aceste informații, care de altfel sunt publice.

Din punctul de vedere al datelor care se regăsesc în Registru, având în vedere rolului constitutiv, dar și de publicitate față de terți, considerăm că rubricile prevăzute actualmente de Regulamentul privind organizarea Registrului sunt suficiente și necesare.

Referitor la transferul Registrului către o altă entitate, considerăm că Registrul Național ar trebui transferat la ONRC, având în vedere propunerile din prezentul document (infra pct. 10).

3.    Clasificarea domeniilor de activitate a organizațiilor;

Având în vedere activitățile extrem de variate ale ONG, considerăm că un demers în sensul clasificării domeniilor de activitate ar fi posibil doar în urma unui audit asupra activității fiecărui ONG iar clasificarea rezultată să nu limiteze în niciun fel marja de apreciere și autonomia fiecărui ONG.

4.    Document unic de constituire;

În vederea debirocratizării și eficientizării procesului de înregistrare a unui ONG, considerăm imperioasă modificarea legislației în sensul creării unui document unic de constituire. În acest sens, propunem ca pentru constituirea unei asociații să fie suficient un Act Constitutiv, care să preia și elementele specifice Statutului.

De altfel, legislația actuală prevede elemente comune obligatorii atât pentru statut, cât și pentru actul constitutiv, fapt care accentuează oportunitatea unui act unic.

Mai mult, manifestarea pozitivă de voință a fondatorilor exprimată prin acest act unic este dublată și de faptul că prin acesta se trasează și regulile de funcționare a Asociației, specifice Statutului.

Nu în ultimul rând, existența unui act unic ușurează activitatea ONG-urilor și după momentul constituirii. În momentul actual, ori de câte ori apar modificări asupra elementelor comune obligatorii din Actul Constitutiv și Statut, efortul modificărilor este dublu, deși rezultatul este același (ex. La modificarea sediului, trebuie modificate ambele acte constitutive, ceea ce dublează volumul de acte și proceduri necesare de urmat)

5.    Reducerea cuantumului patrimoniului inițial al fundațiilor;

Având în definiția și rolul unei fundații, considerăm că existența unui plafon mai ridicat al patrimoniului inițial al unei fundații decât cel al unei asociații este de esența instituției juridice a fundației. Cu toate acestea, considerăm că nu suntem în măsura în care să facem o propunere concretă asupra cuantumului. Această decizie ar trebui luată având în vedere opinia exprimată de fundațiile existente în România, precum și o analiză asupra impactului și acestora.

6.    Stabilirea unui cenzor pe baza unor plafoane;

Un prim aspect pe care dorim să-l semnalăm este faptul că în forma actulă a art. 27, (1) din OG 26/2000 se observă că legiuitorul delegat a edictat o normă dispozitivă permisivă (...poate prevedea numirea unui cenzor...), în timp ce alineatul următor prevede o veritabilă normă de excepție (...Dacă numărul asociaților este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie),  fără existența unei norme generale de la care să deroge. Acest aspect de tehnică legislativă trebuie remediat în sensul asigurării stabilității raporturilor juridice ale ONG, astfel ca la momentul redactării Actului Constitutiv să existe o practică unitară la nivelul organizațiilor.

Concret, propunem ca premisa de la care se pornește când vine vorba de obligativitatea numirii unui cenzor/comisie de cenzori să nu se realizeze în raport cu numărul de membri asociați, ci în raport cu o serie de plafoane valorice ale activității financiare a Asociației în anul fiscal precedent întrunirii adunării generale în care s-ar alege cenzorul.

7.    Posibilitatea depunerii online a cererii de înființare;

Considerăm absolut necesară introducerea posibilității de depunere online a cererii de înființare. Nevoia de eficientizare, digitalizare și debirocratizare a serviciilor publice este una acută la nivelul întregii societăți iar în acest sens sunt exprimate toate propunerile noastre din cuprinsul acestui document.

8.    Acordarea posibilității tinerilor care au împlinit 14 ani să adere la organizațiile neguvernamentale;

Considerăm că aderarea la o asociație în sensul dobândirii calității de membru asociat/fondator este un act juridic ce comportă consecințe juridice serioase în persoana asociatului/fondatorului cu capacitatea de exercițiu restrânsă, motiv pentru care nu susținem ideea dobândirii calității de membru asociat/fondator de către persoanele cu capacitatea de exercițiu restrânsă.

Deși Codul Civil prevede în art. 41 (2) că persoanele având capacitate de exercițiu restrânsă pot încheia acte juridice cu încuviințarea reprezentantului legal, totuși această libertate oferită de lege este greu de pus în practică atunci când vine vorba de actele juridice pe care un membru asociat/fondator al unei organizații neguvernamentale le are de încheiat în virtutea calității sale. Mai mult de atât, lipsa capacității de exercițiu deplină comportă impedimente în numirea asociatului/fondatorului minor în organele de conducere sau de reprezentare ale organizației, întrucât acesta nu are capacitatea încheierii de unul singur a majorității actelor juridice specifice rolului de conducere/reprezentare.

Cu toate acestea, recunoaștem importanța implicării tinerilor în organizațiile neguvernamentale și rolul formator pe care voluntariatul îl are, motiv pentru care considerăm oportună modificarea legii voluntariatului în sensul acordării tinerilor care dobândesc capacitatea de exercițiu restrânsă posibilitatea de a adera la proiectele organizațiilor neguvernamentale, în baza unui contract de voluntariat, de la momentul dobândirii capacității de exercițiu, fără a se mai asimila voluntariatului capacitatea de muncă prevăzută de Codul Muncii.

9.    Funcționalitatea bazei de date existente a organizațiilor pentru aprecierea corectă a dinamicii acestui sector și a evidenței cât mai complete a acestora;

Baza de date existentă necesită o reformă cel puțin din punctul de vedere al formei și al accesibilității (supra pct. 2). O dată cu această reformă și eficientizare, baza de date poate fi un instrument util în asigurarea unei evidențe cât mai complete a acestui sector. Din punctul de vedere al aprecierii dinamismului acestui sector, o bază de date cu date macro, generale despre fiecare ONG nu are nicio utilitate, atât timp cât nu există și date despre activitățile punctuale ale ONG-ului analizat, precum și date clare despre dinamica de la nivelul guvernanței ONG-ului (aderarea/retragerea unor asociați, componența CD etc.). În acest sens, ONG-urilor ar trebui să li se ofere posibilitatea ca periodic să încarce această bază de date și cu date punctuale despre activitatea proprie.

10.    Introducerea unei proceduri administrative de înființare, modificare, transformare și dizolvare a organizațiilor fără scop lucrativ în locul celei judiciare, prin extinderea sferei de competență a ONRC;

Considerăm că înlocuirea procedurii judiciare cu una administrativă este un element esențial în eficientizarea, debirocratizarea și modernizarea procedurilor incidente mediului ONG. Pe lângă degrevarea instanțelor de judecată, o astfel de măsură ar diminua din formalismul impus de o procedură judiciară și ar încuraja extinderea și dezvoltarea sectorului ONG.

De asemenea, considerăm că instituția cea mai potrivită să preia aceste proceduri este ONRC – pentru centralizare și Oficiile Comerțului de pe lângă Tribunale – pentru înființare, modificare, transformare și dizolvare.  


11.    Alte completări necesare

Considerăm că noua lege ar trebui să aducă o inovație asupra tipului de membri dintr-o asociație, preluând într-o anumită măsură modelul partidelor politice. Astfel să se creeze o distincție clară între membri asociați fondatori și membri asociați care aderă ulterior la organizație, din dorința de a contribui nu doar la activitatea propriu-zisă a asociației, dar și la procesul decizional. În acest moment, în baza statutului, asociațiile au posibilitatea să creeze diferite categorii de membri și să le acorde diferite drepturi.

Ar fi oportun ca legea să traseze clar posibilitatea ca în Adunarea Generală să fie incluși asociații fondatorii și asociații care aderă ulterior (cu stabilirea unei date de referință, similar cu AGA SA), dar fără a fi necesar ca acești asociați din urmă să fie trecuți în actul/actele constitutive ori să fie luați în considerare drept Beneficiari Reali.

Practic, cei care se asociază ulterior participă la procesul decizional în Adunarea Generală, dar consecințele juridice precum calitatea de Beneficiar Real sau Identificarea efectuată în actul constitutiv și în Registrul ONG să incumbe doar asociaților fondatori.

În baza unor criterii de integritate și competență stabilite prin Actul Unic Constitutiv (supra pct. 4), fiecare asociație să primească membri asociați. O astfel de măsură ar încuraja dezvoltarea sectorului prin aportul material și/sau de know-how al asociaților.


CONCLUZIE

Considerăm că evoluția și activitatea din ultimii ani a sectorului ONG nu doar că arată oportunitea modificării OG 26/2000, ci relevă o veritabilă nevoie de îmbunătățire a legislației și de adaptare a acesteia la realitatea din sector, dar și din societate în ansamblul său.

Asociația Platforma România 100 își exprimă intenția de a contribui în mod activ la aceste modificări și ne dorim ca altături de organizațiile neguvernamentale din România care ni se vor alătura demersului să punem la îndemâna legiuitorului expertiza și disponibilitatea noastră.  DATE DE CONTACT: Filip IANA – manager financiar RO100, filip.iana@ro100.roDocument realizat de Filip IANA – manager financiar RO100


Comunitatea locală RO100 Alba a avut în derulare o campanie de strângere de fonduri pentru a achizitiona materiale de protecție. Voluntarii au donat 200 de halate impermeabile și 50 de cutii de mănuși au mers către Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, comunitatea a donat către Spitalul de Urgență Alba și Spitalul Orășenesc Cugir 250 de viziere, în valoare de 2.975 de lei.
RO100 Bacău a derulat campania „Nici un băcăuan fără mască”, în cadrul căreia a adunat suma de 1573 lei. Voluntarii au achiziționat măști pe care le-au dat medicilor de familie. Aceștia, mai departe, le-au distribuit cetățenilor din circumscripția lor. Pentru că medicii știu cel mai bine cum să facă acest lucru.

„Dacă Bacău va purta măști, ajutăm la oprirea răspândirii virusului. Astfel, împreună suntem fapte!”, spun voluntarii RO100 Bacău. 
RO100 Târgoviște a organizat o campanie de strângere de fonduri pentru Spitalul Orășenesc Pucioasa. Voluntarii au strâns 2293,50 lei de lei. Cu acești bani, au comandat materialele pentru asamblarea cutiilor din plexiglas pentru protecția medicilor din cadrul secției ATI. Acestea au fost donate Spitalului Județean Dâmbovița și Spitalului Orășenesc Pucioasa.

Personalul medical a considerat aceste materiale utile și oportune pentru intervențiile acestora pe pacienții infectați COVID-19.

RO100 Zalău - A creat un fond de susținere a medicilor și asistenților din cadrul cabinetelor medicale de medicină de familie din Sălaj! Medicii de familie, cei care au în primă grijă toată populația Sălajului, nu au echipamente de protecție adecvate.

Comunitatea a creat și un fond special pentru o comunitate săracă din Gârcei. Și-a propus ca pe întreaga perioadă a stării de urgență să încerce pregătirea a o serie de pachete cu alimente, un kit minim de supraviețuire, pentru familiile a peste 75 de copii nevoiași din comunitate.

Campania CoronaBusters a ajuns la final și a fost un real succes, datorită vouă! Suma totală pe care am strâns-o este de 21.283 de lei, din 175 de donații. Cu acești bani, am reușit să comandăm 30 de lămpi UV-C. De asemenea, pentru că sprijinim producția locală, am ales să comandăm de la BIOCOMP, o companie din Iași, înființată în 1991, ca o afacere de familie.


Cele 30 de lămpi UV-C, achiziționate în urma campaniei CoronaBusters, au ajuns la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov! Echipa RO100, compusă din Andra Croitoru, Filip Iana și voluntarul nostru Florin Covaci, a livrat cele 30 de echipamente, iar în curând acestea vor fi montate în ambulanțe pentru a le oferi cadrelor medicale un plus de protecție.

Platforma România 100 și Asociația Help The People te invită să te alături demersului nostru de strângere de fonduri, dedicat achiziționării unui microbuz 8+1 locuri, pentru transportarea persoanelor cu nevoi speciale de la Asociația Help The People.


Copiii cu nevoi speciale, care merg la centrul Help The People, au mari dificultăți în a ajunge zilnic la terapia atât de necesară din cauza lipsei unui mijloc de transport. Un microbuz de transport specializat 8+1 locuri, cu deschidere laterală le poate schimba viața, la propriu.


Asociatia Help The People le oferă, zi de zi, șansa de a beneficia de sprijin specializat, de a învăța o meserie, de a învăța să fie independenți și mai presus de toate sentimentul de apartenență la o comunitate. Părinții lor nu îi pot aduce zilnic la asociație din cauza distanței, de aceea au nevoie un mijloc de transport pe care sperăm să îl oferim cu ajutorul vostru. Pentru asta, este necesară suma necesara este de de 127 400 lei.

Fii și tu supereroul lor!


Donații cu cardul se pot face aici. 

Dacă și tu vrei să devii fundraiser-ul nostru ne poți scrie la: contact@ro100.ro

Donațiile se mai pot face și în contul bancar special alocat acestei campanii:
IBAN: RO65 BTRLRONCRT 03869 50014
Banca Transilvania
Beneficiar: Asociația Platforma România 100
CIF (dacă e cazul): 37126734
Detalii tranzactie: donatie

RO100 Brașov a strâns 6300 de lei, din care au achiziționat 1750 de măști de protecție. Măștile au fost donate Serviciului de Ambulanță (stația Brașov-1000 bucăți) și Spitalului Clinic de Copii Brașov (750 bucăți).

„Mulțumim tuturor celor cu suflet și spirit civic, tuturor brașovenilor, care în aceste momente grele au înțeles nevoia implicării. Fie că este vorba de voluntariat, donații, cazare medici, asigurare mese calde celor în nevoie, confecționat viziere, transport, dezvoltare stații de call-center sau platforme IT, este în continuare nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Este nevoie să fim implicați și să fim alături de cei care au grijă de noi.”, transmit voluntarii RO100 Brașov.

RO100 Zalău derulează campania „Donează și ajută un copil să participe la școala online” – colectează bani și device-uri pentru ca elevii să aibă acces la tehnologie.


Liviu Fărcaş, voluntarul nostru din Pria, prin mâinile căruia au trecut zeci de dispozitive colectate din comunitate în cadrul campaniei #ScoalaOnlineSalaj, a împărtășit experiența lui:

„La începutul lunii mai m-am alăturat campaniei ”Donează un device și ajută un copil din Sălaj să participe la școala online” inițiată de către Platforma RO100 Zalău. Ca urmare a pandemiei foarte mulți elevi din județul Sălaj au rămas ”izolați” fiindu-le imposibil să participe la cursurile online.
Nu sunt de profesie informatician, am o pasiune pentru tot ce înseamnă tehnologie. Imediat după lansarea campaniei, oamenii au rezonat cu noi și au început să ajungă primele dispozitive. unele noi, altele folosite dar în stare foarte bună sau bună. Am recurs la o analiză pentru fiecare device în parte (desktop, laptop, tabletă sau telefon) astfel încât să putem folosi la maxim potențialul fiecărui dispozitiv.
Am folosit software open source Libre Office, sisteme de operare Lubuntu și Linux Mint.
Bucuria copiilor, care, cei mai mulți dintre ei, aveau pentru prima dată un calculator, tabletă sau telefon al lor, e greu să o descrii în cuvinte. Ne-am încărcat cu energie de la bucuria lor, ceea ce ne-a făcut să ne dorim să ajutăm cât mai mult posibil.
Ceea ce era clar de mulți ani mi s-a confirmat încă o dată: învățământul din România refuză să evolueze, să treacă la alt nivel. Din păcate a fost nevoie de o pandemie să scoată în evidență colapsul în care se află. Autoritățile locale din păcate nu sunt interesate să investească în educație și aici mă refer în special la cele din mediul rural. Cele mai multe școli de aici au rămas în anii '90.
A fost ceva nou pentru mine dar împreună cu o echipă de oameni minunați, ambițioși și foarte motivați, am reușit să conectăm mai mulți copii din județul Sălaj la școala online. Vă mulțumesc!
A fost o experiență foarte faină pe care aș repeta-o oricând.
Vreau să mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care au răspuns apelului nostru. Fără voi acest proiect nu ar fi fost posibil!"

RO100 Bistrița realizează o campanie de strângere de fonduri pentru a achiziționa tablete și laptopuri pentru la elevii școlii din Șieu Măgheruș.

„Șase copii au primit deja echipamentele necesare pentru învățământul la distanță. Ne-am propus că acest proiect să nu se încheie decât când toți cei 61 de elevi vor avea echipamentele neceasre. Mai avem 55. Nu uita să ne contactezi dacă ai un calculator sau laptop mai vechi dar încă funcțional și dorești să îl donezi unuia din cei 55 de elevi care încă așteaptă să poată învăța. Mulțumim donatorilor.”, transmit voluntarii RO100 Bistrița.
RO100 Râmnicu Vâlcea – organizează campania „Educație fără frontiere", în parteneriat cu RO100 Londra, în cadrul căreia colectează PC-uri, laptop-uri, tablete și alte gadgeturi cuprinse în OPIS-ul soluțiilor tehnice agreate și organizează sesiuni de pregătire dedicate părinților și cadrelor didactice.

Prin intermediul campaniei "Educație fără frontiere", comunitatea locală RO100 Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu RO100 Londra, dl. George Dobrea și Gabriel Vilcu, vin în sprijinul elevilor cu posibilități materiale reduse și a cadrelor didactice care au nevoie de suport în activitatea de predare online pentru a prelua din impactul negativ creat de imposibilitatea de a ține pasul cu cerințele de adaptare impuse de formele noi de organizare a cursurilor și examinărilor.

Pentru a atinge obiectivul acestei campanii, ne vom concentra pe două câmpuri de lucru:
1. Strângere de fonduri – suma pe care avem în vedere să o strângem este de 15.000 lei (din care putem achiziționa aproximativ 50 de tablete)
2. Colectarea echipamentelor second hand aflate în stare de funcționare bună, ce pot fi donate de către persoane fizice și companii pentru a servi cauzei ce face obiectul acestei campanii.

Dacă vrei să fii și tu un ambasador al generozității și un supererou în lupta împotriva COVID-19, contactează-ne pe pagina oficială a Comunității Locale RO100 Râmnicu Vâlcea, scrie-ne pe adresa de e-mail: ramnicu.valcea1@ro100.ro sau contactează-ne telefonic: 0741-387-026 (Ciolac Paul) / 0774-451-795 (Gabriel Vilcu)

Fiecare donație e o investiție care poate salva vieți.

Detaliile necesare donațiilor în bani:
Beneficiar: Asociația Platforma România 100
- IBAN: RO76BTRLRONCRT0386950010
- la rubrica "Detaliile plății" menționați că banii sunt destinați programului "Educație fără frontiere"
RO100 Râmnicu Vâlcea a livrat 600 de litri de biocid (120 de recipiente de 5 litri) către un număr de 72 de Asociații de Proprietari din Râmnicu Vâlcea.

Începând cu data de 15 Aprilie 2020, Comunitatea Locală RO100 Râmnicu Vâlcea a livrat către un număr de 72 de Asociații de Proprietari din Râmnicu Vâlcea, produse biocide, respectiv "Hipoclorit de sodiu cu o concentrație de 1.25% ambalat în recipiente de 5 litri". Substanța donată va fi folosită la dezinfecția periodică a intrărilor în scările de bloc.

Cantitatea livrată a însumat 600 de litri de biocid (120 de recipiente de 5 litri), materialul fiind donat de către dl. Ene Constantin cu susținerea d-nei Nitu Mariana și a echipei de voluntari formată din Ciolac Alexandru Paul, Gabriel Vilcu, Mihaela C. Iliescu, Gheorghe Ciprian, Cristian Constantin Doniță, Ionescu Gigi și Gabriela Marinescu.
RO100 Munchen – derulează campania de strângere de fonduri pentru familiile nevoiașe din comuna Porumbacu de Jos din jud.Sibiu. De asemenea, a fost lansat și proiectul „Fiecare copil la școală”, o campanie prin care își doresc să colecteze device-uri pentru copiii fără acces la școala online.

La finalul lunii iunie a ajuns al treilea transport de device-uri pentru copii, adică 23 de laptopuri și alte trei dispozitive care să îi ajute pe cei mici la școala online.

Ruxandra Cibu Deaconu, voluntar: „Am plecat cu Dragos, George și Cristi spre Porumbacu. Acolo ne-a întâmpinat doamna directoare Ileana Solomon care avea pregatită lista cu 10 familii unde urma să mergem să daruim copiilor laptopuri. Ne-am organizat corporatist în 2 echipe și am pornit către familii. Am reușit să terminăm treaba în jur de ora 22 și ne-am întors fericiți spre Sibiu. Peste 20 de copii din Porumbacu, Colun, Scoreiu și Sarata au acum posibilitatea să țină pasul cu timpurile.

Urmează să rezolvăm pentru toți conexiunea la internet (în unele familii nu există nici măcar smartphone) și să îi învățăm să le folosească. Sunt o groază de oameni care fac posibile lucrurile astea. Și nu știu cum aș putea să le mulțumesc îndeajuns.”
RO100 Londra – organizează Charitable Movie Night – Seară de film caritabilă, unde biletul este 10 lire. Donația merge către "Casa Sf. Iosif", o casă unde 8 măicuțe au grijă de 150 de copii orfani sau care vin din familii nevoiașe cu vârste de la 3 la 18 ani.

Povestea lor a început acum 21 de ani, când fundația elvețiană Basel Hilft a construit imobilul de 200 de camere pe care l-a dat apoi în grijă congregației Inimi Neprihănite.

Măicuțele, conduse de Sora Emilia, sunt cele care au grijă de toți copiii care le calcă pragul și care le oferă acestora un cămin călduros și plin de dragoste. Educația copiilor este tratată cu cea mai mare seriozitate. Cu sprijinul și îndrumarea măicuțelor, toți acești copii minunați ajung la facultate sau în școli profesionale, printre cei care au terminat studiile superioare numărându-se medici și profesori.

De la început, Casa Sfântul Iosif nu a avut niciun fel de finanțare de la stat, supraviețuind numai din donații și ajutorul voluntarilor. Este un lucru extraordinar și extrem de impresionant ținand cont că, în medie pe lună, cheltuielile ajung la 15.000 de euro! Deși trăiesc de la lună la lună, măicuțele folosesc fiecare ban pentru a trimite copiii în tabere și alte activatati menite să îi facă să uite de situațiile din care au venit. De aceea fiecare sumă strânsă contează enorm!

Fiți alături de noi și ajutați-ne să ținem Casa Sfântul Iosif deschisă pentru cei 150 de copii pe care îi au în grijă! Copiii aceștia sunt viitorul României, iar educația și îngrijirea lor sunt unul dintre cele mai onorabile scopuri la care putem să lucrăm împreună.

Pentru donații, puteți accesa acest link.
Ne alăturăm luptei împotriva COVID-19 și lansăm campania CoronaBusters.

Ne propunem ca niciun ambulanțier să nu își mai piardă viața. Cu ajutorul tău, le punem la dispoziție armele necesare pentru a distruge virusul, pentru ca ei să fie mai pregătiți pentru a ne apăra.
Intenția noastră este să dotăm minimum 30 de ambulanțe din zona București – Ilfov cu sistem pentru decontaminare după fiecare transport. Ambulanțele sunt un vector de risc crescut pentru persoanele vulnerabile neinfectate, personalul medical și ambulanțieri. Vrem să instalăm sisteme de tip UV-C autorizate și omologate ca fiind sigure pentru decontaminarea după fiecare transport. Aceste sisteme se integrează la sistemele de ambulanță de tip B și C fără modificări speciale.

Am obținut acordul autorităților beneficiare pentru oportunitatea acestui demers și ne bazăm pe tot sprijinul necesar pentru implementarea acestui proiect. Echipa RO100 se va asigura de procesul de achiziționare, instalare și calibrare a acestor echipamente.

De ce am decis să sprijinim cadrele medicale din ambulanțe? Pe data de 7 aprilie, a decedat un ambulanțier în vârstă de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Bărbatul nu avea alte afecțiuni. El a servit 25 de ani Serviciul de Ambulanţă. Și ne dorim să nu mai aflăm astfel de vești. În prezent, peste 80 de ambulanțieri sunt infectați cu noul coronavirus, conform reprezentanților sindicatului acestora. Alți 269 sunt izolați la domiciliu. Ambulanțierii sunt primele persoane cu care un om infectat cu COVID-19 intră în contact. Și au nevoie de tot ajutorul pe care îl putem oferi pentru a-i proteja.

CoronaBusters este o campanie de strângere de fonduri. Ne-am propus să strângem suma de 80.000 de lei pentru a dota minimum 30 de ambulanțe. Pentru această strângere de fonduri folosim și platforma Galantom, iar primul nostru fundraiser este Andra Croitoru, directorul executiv al RO100. Andra și-a asumat provocarea de a strânge în 30 de zile 10.000 de lei.


Donații cu cardul se pot face aici.

Sumele primite ne vor ajuta să dotăm cât mai multe ambulanțe.


Dacă și tu vrei să devii fundraiser-ul nostru ne poți scrie la: contact@ro100.ro

Donațiile se mai pot face și în contul bancar special alocat acestei campanii:
IBAN: RO92BTRLRONCRT0386950013
Banca Transilvania
Beneficiar: Asociația Platforma România 100
CIF (dacă e cazul): 37126734

Detalii tranzacție: donație

Te invităm să te alături demersului nostru de luptă împotriva COVID-19 și împreună să protejăm persoanele vulnerabile și echipajele medicale. Ei sunt cei care sunt cu adevărat în prima linie și au nevoie de sprijinul nostru.

Împreună, suntem fapte!

RO100 Timișoara a organizat o colectă de bunuri și alimente pentru o comunitate vulnerabilă de lângă Timișoara cu ajutorul și prin intermediul unui preot paroh.

„Așa cum facem deja de câțiva ani, în special în preajma sărbătorilor, dar nu numai, ne gândim la cei care au cea mai mare nevoie de noi, copiii din familiile defavorizate din Tomnatic.
Paștele se apropie cu pași repezi și, ca în fiecare an, iepurașul nu vine cu mâna goală la familiile din Tomnatic, familii pe care membrii RO100 Timișoara s-au oferit sa-i ajute să le susțină necondiționat . Da, am promis că ne implicăm, că îi ajutăm și că vrem sa le oferim șansa la o viața mai bună, ne ținem de cuvânt și asta facem. Toate acestea au început în preajma sărbătorilor de Crăciun, când am demarat strângerea de fonduri în acest sens. Pe această cale, vrem să le mulțumim tuturor donatorilor și să vă ținem la curent cu activitățile noastre.
Cadourile oferite de Paște anul acesta au constat în produse alimentare, produse de igienă personală, îmbrăcăminte și încălțăminte (majoritatea donate), jucării, sau rechizite școlare, dar și produse utile pentru gospodărie cum ar fi cele de curățenie. Familiile care au avut nevoie de mai mult ajutor au primit și electrocasnice mari, precum frigider, mașină de spălat, aragaz sau și chiar sprijin punctual în funcție de nevoi.
Împreună încercăm să ajutăm și să aducem în atenția dumneavoastră cazuri umanitare și familii nevoiașe ce au nevoie de susținere în mod constant.”, transmit voluntarii RO100 Timișoara.
Mădălina este o fată de 16 ani care a început să scrie poezii înainte de a merge la școală, se adăpostea, până nu demult, împreună cu tatăl ei într-un subsol de bloc. Ea vrea să devină scriitoare și profesoară. Talent are, iar ca dovadă stau cele câteva sute de poezii scrise până acum.

Mădălina și tatăl ei au fost invitați joi dimineață la matinalul Europa FM. Auzind povestea fetei, comunitatea locală RO100 Timişoara Edu a dorit să o ajute, astfel că i-a oferit șansa să participe la workshop-urile din cadrul programului „Și eu pot să scriu o carte”, transportul gratuit la seminarii și înapoi acasă și, poate unul dintre cele mai frumoase cadouri, posibilitatea de a-i publica o carte cu poeziile scrise de ea.

Faptele bune au nevoie de urechi capabile să asculte, nu doar să audă. Și de ochi deschiși spre oamenii din jurul nostru. Fiecare dintre noi are o poveste. Și fiecare dintre noi poate rescrie povestea omului de lângă el. Trebuie doar să vrem să facem fapte bune. Ocazii sunt la tot pasul.

Găsiți aici mai multe detalii despre proiectul RO100 Timișoara Edu - https://bit.ly/31WJG8P

Iar în clipul de mai jos puteți urmări povestea Mădălinei
RO100 Victoriei împlinește doi ani! Cu această ocazie cu care le urăm "La mulți ani" și la cât mai multe activități civice.
Voluntarii din această comunitate sunt tineri care s-au săturat să stea deoparte și să aștepte ca alții să ia atitudine. Așa că s-au ridicat și au început să miște ei lucrurile în jurul lor, să ajute oamenii aflați în dificultate. Au învățat lecția implicării și o aplică în fiecare zi. Felicitări pentru tot ce faceți!

Colegii noștri au strâns câteva testimoniale de la oamenii pe care i-au ajutat. Iată unul dintre ele:

“RO100 Victoriei – SuperEroii sunteti voi!
De ce? Faceți fapte bune fără să cunoașteți oamenii pe care îi ajutați.
Povestea începe așa:
Într-o zi de duminică, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, o mână de tineri minunați au hotărât să ne viziteze la școală.
<<Ajutoarele lui Moș Crăciun!>>, zic copiii. Îl ajută pe Moș Crăciun în fiecare zi a anului.
Au venit încărcați cu multe daruri la care nu visasem niciodată: cărți de povești, poezii, culegeri, dicționare, enciclopedii, rechizite, hărți, jocuri, imprimantă, videoproiector, scaune pentru birou, hăinuțe, decorațiuni și bineînțeles cadouri pentru toți copiii din școală (100 la număr).
Cuvintele adresate acestor minunați sunt de prisos! În acea dumincă puteau să stea liniștiți acasă sau să meargă să se distreze alături de prieteni, dar au preferat să își petreacă timpul cu noi.
A fost totul ca într-un vis!
Parcă ne cunoașteam de-o viață, parcă ieri stăteau în bănci, cu mânuțele ridicate și-mi spuneau <<Doamna, eu când o să fiu mare, o să fac doar fapte bune!>>.
De fiecare data când lucrăm cu materiale aduse de ei, copiii mă întreabă <<Când mai vin supereroii? Au promis că o să vină!>>.
Mulțumim minunaților pentru toț! Mulțumim celor care au fost alături de voi, celor care fac ca proiectele voastre să fie de nota 10!
Toate darurile voastre ne-au făcut viația la școală mai frumoasă, mai ușoară, iar copiii merg acasa și se laudă că acum fac și ei orele de curs ca la oraș!
Sfaturi nu știu dacă aș putea să vă dau. Coninuați-vă proiectele, fiți oameni buni și frumoși toată viața!
Și vă scriu și eu o rețetă a succesului pe care am aflat-o când eram la vârsta voastră:
- Studiază atunci când alții dorm
- Muncește atunci când ceilalți lenevesc
- Pregătește-te atunci când alții se joacă
- Visează în vreme ce alții doar își doresc
Învățătorii îți deschid ușa, însă numai tu insuți poți trece dincolo de ea.
Supereroilor ați visat împreună și ați avut succes!”RO100 Zalău a reînceput seria Șezătorilor Caritabile, de data aceasta cu mărțișoare. În fiecare miercuri de la 18.00 la 20.00, în atelierul One One Knit, voluntarii lucrează de zor.


„De ce ne implicăm civic? Pentru că „omul este jumătate dragoste, jumătate luptă.”(pr. Justin Pârvu). Am ales să ne transformăm în mici activiști implicați pentru lucrurile bune și frumoase în care credem.


Continuăm ce am început anul trecut: șezători caritabile de lucru în cadrul cărora făurim, manual, mărțișoare. Din banii oținuți ca donații, la schimb pe mărțișoare, susținem, pentru al doilea an consecutiv, proiecte de educație alternativă dedicate, gratuit, copiilor din comunitatea noastră.”, transmit colegii noștri de la RO100 Zalău.


Primele modele de „insignișoare” vor fi disponibile după 17 februarie. Fiecare insignișor înseamnă o jumătate de oră de educație alternativă oferită unui copil.


Mărțișorul este vestitorul primăverii, iar RO100 Londra vă invită să vă alăturați pentru a sărbători acest obicei cu un atelier de confecționat mărțișoare pentru cei mici si cei mari!

Materialele vor fi furnizate de colegii din Londra, voi trebuie doar să vă prezentați cu voia bună.

Fiecare eveniment RO100 Londra contribuie la binele colectiv, astfel că voluntarii din RO100 Piscu și RO100 Horezu îi aprovizionează cu mărțișoare confecționate artizanal în fiecare dintre comunitățile lor. Banii strânși vor contribui către proiectele lor actuale.

În Piscu, "Școala de joacă'" le arată copiilor prin teatru , joacă și meșteșug cum să învețe și să petreacă timpul în mod alternativ. Fondurile ajută la continuarea acestor activități dar și la realizarea unui loc de joacă adecvat și pentru copiii cu nevoie speciale prin proiectul „Joaca Impreună”.

În Horezu, „Șanse pentru fiecare copil” este un proiect prin care copii din toate mediile sociale se întâlnesc după școală pentru joacă, teme și să petreacă timp de calitate într-un mediu constructiv și educativ, alături de oameni implicați, responsabili, dedicați.

Dacă doriți să comandați în avans îi puteți contacta în privat, pe pagina lor de Facebook.
Evenimentul are loc sâmbăta 29 Februarie între orele 11-14 la MAYFAIR COMMUNITY Space - Lower Ground Floor in MERCATO Mayfair - W1K 6ZA.Faptele bune te costă un formular depus la ANAF. Fă primul pas pentru schimbarea în bine a României.????

Dacă eşti salariat, poţi direcţiona 3,5% (fostul 2%) din impozitul anual pe venit către o cauză caritabilă. Daca nu completezi formularul, suma respectivă rămâne la stat.

Prin redirecționarea celor 3,5% către Platforma România 100 ajuți la susținerea proiectelor noastre, care implică activități caritabile, ecologice și educaționale în întreaga țară.

Formularul poate fi descărcat de aici https://go.aws/2v9Qqno sau îl poți completa direct aici https://redirectioneaza.ro/ro100/doilasuta

După completarea acestuia, îl puteți depune personal sau prin împuternicit la sediul ANAF de care aparțineți sau îl puteți trimite prin poștă, cu confirmare de primire.

Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara își pot desfășura activitatea semestrială de voluntariat și în cadrul Platformei România 100.

Ei vor beneficia de credite academice din partea universității pentru că RO100 figurează în Repertoarul UVT al ONG-urilor care reunește organizațiile neguvernamentale partenere.

Dragi studenți, vă așteptăm să vă alăturați nouă în proiectele civice pe care le vom derula în decursul acestui an. Pentru mai multe detalii, puteți accesa acest link.

RO100 Londra și-a făcut bilanțul pe 2019, iar activitățile și rezultatele lor sunt extraordinare. Implicarea aduce schimbare!

Iar după cum spun voluntarii noștri din Londra, „împreună suntem mai puternici, România are nevoie de noi oriunde ne-am afla!”.

Iată un scurt rezumat al reușitelor pe anul 2019:
• au organizat un altelier de mărțișor unde împreună cu mic, cu mare,
au creat mărțișoare și strâns fonduri;
au organizat un workshop de leadership și comunicare pentru voluntari;
au discutat cu tinerii din Londra despre cum noua generație schimbă România având ca invitate pe Diana Popp expert în tranziție digital și Mirabela Amarandei expert în educație;
au discutat idei noi și mobilizat în fiecare lună la RO100 Café;
auinformat românii din UK despre alegerile europarlamentare și cele prezidențiale, cu multe ieșiri pe teren in zonele Londrei dar și pe social media unde au ajuns la un numar fantastic de prieteni;
au contribuit la deschiderea mai multor secții de votare și la consultări cu Ambasada României la Londra cu privire la organizarea alergerilor;
au stat de vorbă cu Ștefan Mandachi despre implicare civică și planurile sale;
au strâns fonduri pentru proiectul ”Teme fără probleme” al colegilor de la RO100 Horezu și au participat la Școala de Vară de acolo;
au dotat școli din România cu mobilier;
au strâns fonduri pentru Centrul de Zi pentru Copii cu Autism din Constanța;
au organizat ateliere de muzică și povești în cadrul Școlii de Iarnă la Piscu și Comănești, unde copii de toatele vârstele au învățat despre importanța implicării civice.

Oamenii frumoși construiesc povești. Este și cazul bibliotecii din Arcalia,care a prins viață cu ajutorul voluntarilor. Clădirea a fost amenajată, mobilierul este gata și peste 3000 de cărți abia așteaptă să fie citite cu sufletul la gură.


Fiecare comunitate ar trebui să aibă o bibliotecă. De ce? În primul rând, pentru adolescenți, are rolul de a forma gustul pentru literatură și pentru estetic. Lectura ajută la lărgirea orizontului de cunoaștere, îți dezvoltă imaginația și stimulează activitatea cerebrală, îmbunătățind astfel și memoria. Cu cât crește numărul cărților pe care le citim, cu atât mai multe și mai variate vor fi și cunoștințele dobândite.

Comunitatea civică RO100 Bistrita în parteneriat cu Școala Gimnazială Șieu Magheruș și cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Arcalia la inițativa preotului paroh Ovidiu Toma, au demarat proiectul „Raftul cu povești” – amenajare și dotare bibliotecă în localitatea Arcalia.
Dacă doriți să contribuiți la faptele noastre bune, puteți decide să ne fiți alături cu o donație -  https://doneaza.ro100.ro/


La întâlnirile regionale au fost puse hârtie proiectele pentru anul 2020 și s-au creat legături între comunitățile active și cele care au nevoie de mai mult sprijin. Ne-am amintit de ce ne-am implicat fiecare în acest proiect, cât de multe satisfacții avem când lucrăm împreună pentru binele celor din jur, și cât de multe mai avem de făcut. Pe scurt, ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei și ne-am încărcat bateriile pentru lunile care urmează.

Supereroii sunt printre noi. Nu îi vedem, nu poartă pelerine roșii sau costume speciale. Dar o dată la câteva luni se conectează la o trusă specială cu ajutorul căreia salvează vieți. O dată la câteva luni, fiecare astfel de supererou salvează 2-3 vieți. Iar ei nu cer recunoștință, statui, mulțumire veșnică. Doar fac fapte bune.

Să fii mamă singură e greu. Să fii mamă singură, cu 6 copii, plecată de acasă de frica soțului agresiv, fără un acoperiș deasupra capului este teribil. Dar o mână de oameni a pus umărul la treabă și s-a pus pe construit o casă pentru această familie greu încercată.

Comunitatea locală RO100 Constanța, parte a PlatformeiRomânia 100, a organizat prima ediție a campaniei „Încalță un copil de toamnă”.Scopul a fost colectarea de încălțăminte pentru sezonul rece pentru copii degrădiniță și școală, care provin din familii fără posibilități financiare.Campania a început pe data de 27 octombrie 2019.

Comunitățile locale RO100, din țară și din diaspora, s-austrâns în weekend-ul 25-27 octombrie la Săcele, județul Brașov, într-uneveniment de teambuilding. Gazda noastră a fost Centrul Ziurel, locațiecălduroasă pe care v-o recomandăm dacă ajungeți în zonă. 

Străzile Timișoarei sunt un pic mai curate acum, dupăacțiunea de strângere de chiștoace a voluntarilor RO100 Timișoara, din data de14 octombrie. Poate ni se pare un deșeu minor, dar consecințele aruncăriiacestuia pe străzi sunt chiar devastatoare pentru animale, păsări și plante.